วีซ่าเชงเก้น คืออะไร

สหภาพยุโรป เป็นดินแดนเสรีไร้พรมแดนอย่างแท้จริง และเป็นโมเดลแรกของโลกที่ไม่มีเขตพรมแดนกั้น หรือการตรวจลงตราหนังสือเดินทางระหว่างพรมแดน สหภาพยุโรปรวมกันเป็นเขตเศรษฐกิจเดียวกัน และใช้สกุลเงินเดียวกัน และยังให้ใช้วีซ่าที่มีชื่อเรียกโดยติดปาก หรือ ยอมรับซึ่งกันและกัน เรียกว่า วีซ่าเชงเก้น ซึ่งทำให้ การถือวีซ่าเชงเก้นสามารถเดินทางไปได้ทั่ว ทั้งเข้า และ ออกทั่วยุโรป นั่นเอง

Written by Baanvisa

ทำวีซ่าเชงเก้นกับเราดีอย่างไร

เชงเก้นวีซ่า หรือ วีซ่าที่เดินทางเข้ายุโรป มีความซับซ้อนเรื่องการเตรียมเอกสารพอสมควร ซึ่งการยื่นวีซ่าเชงเก้นนั้น เราจะถามรายละเอียดลูกค้าอย่างถี่ถัวน เพื่อที่จะแนะนำได้อย่างถูกต้องว่าลูกค้าควรยื่นช่วงเวลาไหน เพื่อให้ได้วีซ่าที่ทัน และ เลี่ยงช่วงคิวขาดตลาดได้อย่างไร 

โดยบ้านวีซ่าจะช่วยดูและแนะนำ สอบถามรายละเอียดส่วนตัวลูกค้าต่างๆเพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าเข้าเกณฑ์การยื่นขอวีซ่าและได้วีซ่าในเวลาไม่นาน ด้วยเหตุที่เราทำงานเร็ว ตอบไลน์ไว ทำให้ลูกค้าประทับใจ และมักกลับมาใช้บริการเราบ่อยครั้งจนเป็นลูกค้าที่แอดมินเรารู้ใจกันเลยทีเดียว การบริการที่ยอดเยี่ยมและเอาใจใส่ และประสบการณ์การทำวีซ่ามาอย่างหลายรูปแบบ ทำให้เรายืนหยัดทำธุรกิจวีซ่ามาแล้วอย่างยาวนานมากกว่า 10 ปี 

 

Written by Baanvisa

วีซ่าเชงเก้น มีอายุเท่าไหร่

อายุของวีซ่าเชงเก้น (ท่องเที่ยวหรือเยี่ยมเยือน) นั้น ขึ้นอยู่กับจำนวนที่เราขอไปตอนสมัครว่าจะเดินทางไปกี่วัน โดยปกติ ทางสถานทูตจะพิจารณาจากเครดิตของผู้ขอ เช่น หากไม่เคยเดินทางไปในยุโรปเลย ก็อาจจะให้ตามจำนวนวันขอ หรือ มากกว่านั้น ถึง 1-3 เดือน ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสถานทูต และหากเคยเดินทางเข้าบ่อยแล้วจึงมีเครดิตที่น่าเชื่อถือ ก็อาจจะได้วีซ่ายาว 1,2,3 ปี

Written by Baanvisa

ประเภทของวีซ่าเชงเก้นที่เราให้บริการ

วีซ่าท่องเที่ยว หรือวีซ่าเยี่ยมเยือน

เดินทางไประยะสั้นเพื่อจุดประสงค์การท่องเที่ยว หรือเยี่ยมแฟนที่เคยเจอกันแล้ว

วีซ่าธุรกิจ

ไปเข้าร่วมสัมมนา ประชุม หรือออกงานแฟร์

วีซ่านักเรียน

เรียนภาษาระยะสั้นไม่เกิน 3 เดือน

การดำเนินการขอวีซ่าเชงเก้น

มัดจำการดำเนินการ

ชำระค่ามัดจำการดำเนินการทำวีซ่า

ส่งเอกสารและข้อมูล

ส่งเอกสาร และข้อมูลให้เจ้าหน้าที่เพื่อทำการสมัคร

ตรวจทานข้อมูล

หลังจากทำใบสมัครเสร็จแล้ว จะให้ลูกค้าตรวจทานข้อมูลเพื่อความถูกต้อง

ชำระค่าบริการ

หลังจากเอกสารถูกต้องทั้งหมด ก็จะให้ลูกค้าชำระค่าบริการ และค่าธรรมเนียมวีซ่า เพื่อทำการนัดหมายศูนย์ยื่นวีซ่าหรือสถานทูต

เจ้าหน้าที่โทรนัดหมาย

เจ้าหน้าที่โทรนัดหมายกับลูกค้า 1 วัน เพื่อคอนเฟิร์มสถานที่ ที่จะเจอและให้บริการ

อยากขอวีซ่า แต่ไม่รู้จะเริ่มยังไง

Baanvisa ยินดีให้คำปรึกษาการขอวีซ่าเชงเก้น

ไม่ว่าจะเป็นวีซ่าท่องเที่ยว, วีซ่านักเรียน, วีซ่าธุรกิจ เป็นต้น

เอกสารการขอวีซ่าที่ต้องเตรียม

ใบสมัคร

(Baanvisa บริการจัดการให้)

ใบตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ

(Baanvisa บริการจัดการให้)

พาสปอร์ต

เล่มปัจจุบันมีอายุการใช้งานได้เกิน 6 เดือน (ถ้ามีเล่มเก่านํามาด้วย)

สําเนาทะเบียนบ้าน / สําเนาบัตรประชาชน

เล่มปัจจุบันมีอายุการใช้งานได้เกิน 6 เดือน (ถ้ามีคนออกค่าใช้จ่ายให้ ใช้ของคนที่ออกค่าใช้จ่ายให้ด้วย)

หนังสือรับรองการเงิน Bank letter

(หากไม่มีไม่เป็นไร)

ใบจดทะเบียนสมรสหรือใบหย่า

กรณีจดทะเบียนสมรส หรือจดทะเบียนหย่า

สําเนาหน้าแสตมป์

ถ่ายสําเนาหน้าแสตมป์ การเดินทางในพาสปอร์ตทุกหน้า

รูปถ่ายสี

รูปถ่ายสีจำนวน 2 ใบ พื้นหลังสีขาวเท่านั้น (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

เอกสารรับรอง

กรณีเป็นพนักงานบริษัท ใช้หนังสือรับรองการทํางาน
กรณีมีธุรกิจส่วนตัว ใช้หนังสือรับรองบริษัท
กรณีเป็นข้าราชการ ใช้หนังสือรับรองการทํางาน และ สําเนาบัตรข้าราชการ
กรณีค้าขาย ใช้รูปถ่ายร้านค้า ที่มีผู้ขออยู่ในรูป และที่อยู่ร้านขายของ
กรณีกําลังศึกษาอยู่ ใช้ใบรับรองจากมหาวิทยาลัยหรือโรงเรียน

สเตทเมนท์ย้อนหลัง 6 เดือน

(กรณีขอสเตทเมนท์ไม่ทัน ให้สําเนาสมุดบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน และแนบตัวจริง)

ไม่แน่ใจเอกสาร กลัววีซ่าไม่ผ่าน

Baanvisa ช่วยคุณได้

เรามีทีมงานมืออาชีพที่พร้อมให้คำแนะนำตลอด 24 ชม.

รีวิวจากลูกค้า

#ทำวีซ่าเชงเก้น #ทำวีซ่าเชงเก้นด่วน #ทำวีซ่าschengen #ทำวีซ่าท่องเที่ยวยุโรป